PRIVACYVERKLARING & DISCLAIMER

Artikel 1: Identiteit en contactgegevens

Dierencoach Ann
Snippenstraat 14, 8450 Bredene
0486 56 72 18
ha***@di*************.be
www.dierencoach-ann.be
BTW 0811.056.491


Artikel 2: Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons enorm belangrijk. In deze privacyverklaring wordt op een heldere en transparante manier beschreven hoe Dierencoach Ann maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. Dierencoach Ann houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de regelgeving omtrent de kmo-portefeuille.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens steeds gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Artikel 3: Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 • Om de diensten en/of producten aangeboden door Dierencoach Ann te kunnen leveren en hiervoor de nodige documenten te kunnen opmaken.
 • Om het verstrekken van informatie over Dierencoach Ann, haar diensten en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.
 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf.

Artikel 4: Persoonsgegevens van de klant die worden bewaard

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken.

Bij aankoop van producten, diensten online of consultatie aan huis:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Ter voorbereiding van een consultatie zal Dierencoach Ann u verzoeken een persoonlijke vragenlijst in te vullen met persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail alsook algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens van de dierenarts en nodige informatie betreffende de reden van de consultatie;
 • Interesses omtrent onze producten en diensten.

Naargelang het soort consultatie maakt Dierencoach Ann een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Artikel 5: Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan Dierencoach Ann aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derden waar Dierencoach Ann mee samenwerkt zijn:

 • Zelfstandige medewerkers van Dierencoach Ann

Met deze partijen hebben wij uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Artikel 6: De termijn waarbij de gegevens worden bijgehouden

Dierencoach Ann bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Boekhoudkundige stukken worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.

Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.

De casussen uit de consultaties worden levenslang bewaard om te dienen als educatieve doeleinden. Hierbij worden alle persoonsgegevens verwijderd en namen veranderd.

Artikel 7: Rechten omtrent het verzamelen en opslaan van uw gegevens.

U heeft steeds het recht om:

 • Verzamelde gegevens in te kijken (Volgens artikel 15 AVG);
 • Verbeteringen aan te brengen (Volgens artikel 16 AVG);
 • Gegevens te laten verwijderen (Volgens artikel 17 AVG);
 • Op beperking van verwerking (Volgens artikel 18 AVG);
 • Gegevens te laten overdragen (Volgens artikel 20 AVG);
 • Recht van bezwaar (Volgens artikel 21 AVG).

Artikel 8: Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Artikel 9: Beveiliging van uw gegevens

Alle passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld het hanteren van gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen en het maken van back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

DISCLAIMER

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Op de website staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dierencoach Ann niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en logo) berusten bij Dierencoach Ann. Foto’s en/of afbeeldingen zijn persoonlijk eigendom van Dierencoach Ann of overgenomen van auteursrechtenvrije websites zoals pixabay en pexels.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierencoach Ann. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Dierencoach Ann.

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer?
Dan kun je e-mailen naar bovenstaand e-mailadres.