ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Dierencoach Ann van toepassing.

De algemene voorwaarden opgenomen op deze website maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Toepassing van de algemene voorwaarden:

1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan ook enkel schriftelijk en tot uiterlijk vijf dagen na de plaatsing van de bestelling. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald.

2. Diensten worden geleverd binnen de overeengekomen termijn.

3. Ingeval van laattijdige dienstverlening dient de klant Dierencoach Ann hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot dienstverlening over te gaan. Levert Dierencoach Ann de overeengekomen dienstverlening niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

4. De klant dient te zorgen dat de diensten door Dierencoach Ann op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de plaats van de dienstverlening. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de verplaatsingskosten en wachturen, in hoofde van Dierencoach Ann te vergoeden.

5. De klant dient de geleverde diensten onmiddellijk na te zien.

6. Dierencoach Ann is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door dienstverlener geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Dierencoach Ann is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan Dierencoach Ann worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door Dierencoach Ann.

7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Dierencoach Ann de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

8. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Dierencoach Ann het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige dienstverleningen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de dertig werkdagen.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.